SU

ATIK SU


Gelişen dünyamızda en önemli sorunlardan biri hatta en önemlisi çevre kirliliğidir. İnsan faaliyetleri sonucunda (kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve tarımsal) oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi için bu faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması ve kaynağında çözümler bulunması gerekmektedir. İnsan faaliyetlerinden dolayı gittikçe azalan su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı doğadaki tüm canlıların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum direkt ya da dolaylı olarak insan hayatını ve bununla beraber bütün canlıları da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle uluslararası antlaşmalar ile ülkeler, insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevreye olan olumsuz etkileri önlemeyi amaçlamaktadırlar. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerden dolayı gelişmelere bağlı olarak atıksu oluşmakta ve bu atıksular insan ve çevre için sorun oluşturmaktadır.
 
İnsan faaliyetlerinden dolayı gittikçe azalan su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı doğadaki tüm canlıların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Alka Laboratuvarları olarak ülkemizde kısıtlı bulunan su kaynaklarının korunması ve yönetimi için 2002 yılından bu yana laboratuvar faaliyetleri yürütmektedir. Uluslararası akreditasyon belgesinin yanında ulusal kurum ve kuruluşlardan aldığı yetki belgeleri ile atıksularda fizikokimyasal, kimyasal, mikrobiyolojik ve biyolojik kirlilik bileşenlerinin tespit edilmesi çalışmalarını yürütmektedir.
 
HİZMETLERİMİZ

 

Atıksu kapsamında hizmet verdiğimiz laboratuvarlarımız;

Mobil Laboratuvar

• Numune Alma (Anlık, 2 Saatlik, 24 Saatlik vb.)
• Ölçüm (pH, Elektriksel İletkenlik, Çözünmüş Oksijen vb.)


Genel Kimya Laboratuvarı

• Titrimetrik (KOİ, TKN vb.)
• Gravimetrik (Askıda Katı Madde, Yağ-gres vb.)


Enstrümental Laboratuvar

• Spektrofotometrik (Ağır Metaller, Anyonlar, Cr+6 vb.)
• Kromatografik (Mineral Yağlar, Fenoller, İlaç Etken Madde, APEO, Ftalat vb.)


Mikrobiyoloji Laboratuvarı

• E-Coli, Fekal Kolfirm, Toplam Koliform vb.

 

 
 

BROŞÜR

ATIK SU