ÇEVREGelişen dünyamızda en önemli sorunlardan biri hatta en önemlisi çevre kirliliğidir. İnsan faaliyetleri ve gelişen teknolojinin yararlarının yanında getirdiği zararların da (kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve trafik) çevreye olan olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması ve kaynağında çözümler bulunması gerekmektedir.

Birbirine bağlı olan toprak, hava ve su yaşadığımız çevreyi meydana getirmektedir. Birindeki bir bozulma diğerini de etkilemektedir. Bu bağlamda hava yaşamsal çevre öğelerinden biri ve insan yaşamı için çok önemlidir. İnsan faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılan katı, sıvı veya gaz halindeki emisyonları kontrol altına almak, canlıları alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevreye önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için uluslararası antlaşmalar ile ülkeler hava kirliliğinin önlenmesini amaçlamaktadır. Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere göre ülkeler canlılar için çok önemli olan havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların canlılara, özellikle insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin verilerin toplanmasını amaçlamaktadır. Bu verilerin ışığında mevcut durumun tespit, temiz hava ile ilgili stratejiler ve tahmine yönelik bilgisayar modelleri geliştirilmiştir.

Ülkemizde de hava kirliliğinin önlenmesi için Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği çevre mevzuatında yer alan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”  gibi yönetmelikler ile emisyon ve imisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır.

Alka Laboratuvarları, ülkemizde emisyon ve imisyon ölçümlerinde en geniş yetki kapsamı ile çevre mevzuatında yer alan yönetmeliklerdeki tüm parametrelerin ölçüm ve analizlerinde uluslararası akreditasyonun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki belgesine de sahip bir laboratuvardır. Emisyon ölçümleri ile yakma sistemlerinin verimliliğinin kontrol altında tutulması ve enerji tasarrufunun sağlanması, üretim kalitesinin artırılması, üretim prosesinin kontrolünün sağlanması ile birlikte hava kalitesinin iyileştirilmesinde önemli ve kritik parametrelerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca bu konuda bilimsel kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin içerisinde yer almaktadır.
 
HİZMETLERİMİZ
 

Emisyon kapsamında hizmet verdiğimiz laboratuvarlarımız;

 

1 - Mobil Laboratuvar

• Numune Alma (Toz, VOC, As, Cd, Cr, Pb, Koku vb.)
• Ölçüm (CO, SO2, NO2, O2, Hız, TOC vb.)
 

2 - Genel Kimya Laboratuvarı

• Gravimetrik (Toz)
• Titrimetrik (H2S, SO3 vb.)
 

3 - Enstrümental Laboratuvar

• Spektrofotometrik (As, Cd, Cr, Pb, Cr+6, NH3 vb.)
• Kromatografik (VOC, PAH, Yarı Uçucular vb.)

 

Hava Kalitesi kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

 

1 - Kirlilik Haritalarının Dağılımı

2 - Hava Kalitesine tesislerden kaynaklı (noktasal) kirleticilerin belirlenmesi

• Partikül Madde (PM10, PM2,5)
• Çöken Toz
• Uçucu Organik Bileşikler
• BTEX
• İnorganik Bileşikler
• Halojenli Bileşikler
• O3
• Pestisitler
 

3 - Hava Kalitesine şehirlerdeki konutlardan kaynaklı (alansal) kirleticilerin belirlenmesi

• Partikül Madde (PM10, PM2,5)
• Çöken Toz
• Uçucu Organik Bileşikler
• BTEX
• İnorganik Bileşikler
• Halojenli Bileşikler
• O3
• Pestisitler
 

4 - Hava Kalitesine taşıtlardan kaynaklı (çizgisel) kirleticilerin belirlenmesi

• Partikül Madde (PM10, PM2,5)
• Hidrokarbonlar
• İnorganik Bileşikler
• Halojenli Bileşikler
• Karbonmonoksit
• Karbondioksit
• Azotoksitler